مهندسین مشاور هندسه پارس

 

پروژه های بخش تخصصی تأسیسات برقی و مکانیکی

 
عنوان کد
مطالعات و بازنگری طرح جامع و طراحی تفصیلی بندر تجاری کیش و طراحـی آب شیرین کن جزیره 1002
نظارت بر عملیات اجرایی سردر و دیوارکشی بندرگاه تجاری کیش 1009
خدمات مهندسی جهت تهیه طرح پایه (Basic) طرح توسعه بندر صادراتی (نفتی) ماهشهر 1012
طراحی مرحله دوم ترمینال مسافری شماره 2 بندر تجاری کیش 1014
 ارائه خدمات مهندسی در پروژه بازسازی اسکله (نفتی) C1 و تخریب و نوسازی اسکله (نفتی) C5 بندر شهید باهنر 1017
مطالعات و طراحی ساختمانها و نظارت بر پروژه های بندر تجاری کیش (نظارت بر اسکله؛ نظارت بر ترمینال 2) 1019
خدمات مهندسی جهت تهیه طرح تفصیلی (Detail) طرح توسعه بندر صادراتی (نفتی) ماهشهر  1024
 خدمات مهندسی جهت انجام مطالعات و تهیه بخش هایی از طرح پایه (Basic) و تفصیلی (Detail) آبگیر دوم پالایشگاه بندرعباس 1027
طراحی مرحله دوم تاسیسات زیربنایی بندر خلیج‌فارس 1031
انجام خدمات مشاور مادر در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مجتمع بندری شهید رجایی (89 - 88)  1035
طراحی خطوط لوله دریایی برداشت آب و تخلیه پساب آبگیر پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس 1040
مطالعات امکان سنجی تکمیلی و مطالعات مرحله اول پیشرفته تونل صیاد شیرازی از محدوده شمال میدان سپاه تا محدوده جنوب بزرگراه بعثت 1046
خط لوله دریایی فاز 12 عسلویه 1062