خدمات مهندسي طراحي خطوط لوله برداشت آب و تخليه پساب آبگير فاز 12 پارس جنوبي

خدمات مهندسي طراحي خطوط لوله برداشت آب و تخليه پساب آبگير فاز 12 پارس جنوبي
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1390/02/12 عسلویه اصلی: شرکت نفت و گاز پارس
پیمانکار : شرکت فن آوری فراساحلی دلتا
مهندسی زیرساخت ها 1062

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

پروژه خدمات مشاوره طراحی خط لوله دريايی برداشت آب و تخليه پساب آبگير فاز 12 عسلويه از طرف شرکت فناوری فرا ساحلی دلتا (پیمانکار EPC پروژه) به اين مهندسين مشاور واگذار گرديد. در اين پروژه مبانی طراحی خطوط لوله دريايی قبل و بعد از غرق کردن، روش ساخت و اجرای اين خطوط و طراحی سازه ای محفظه مکش ارائه شد. خدمات ژئوتکنيکی از قبيل طراحی ترانشه لايروبی و عمليات خاکريزی روی خطوط لوله دريايی نيز توسط اين مهندسين مشاور انجام شد.

ویژگی های مهم این پروژه:

در این پروژه با توجه به خوردگی محیط و مسائل اقتصادی از لوله های پلی اتیلنی با قطر داخلی 2 متر استفاده شده است. با توجه به وزن کم این لوله ها جهت غرق نمودن و حفظ پایداری آن ها در بستر دریا لازم بود که تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه جداره لوله های مورد استفاده در این پروژه دارای حفره ای با مقطع دایره می باشد که دور محیط لوله به صورت مارپیچ پیچیده شده است، با تزریق نمودن این حفره‌های خالی، اضافه وزن مورد نیاز جهت غرق نمودن لوله ها تامین شد. تحلیل پایداری لوله در بستر دریا قبل و بعد مدفون شدن آنها نشان می-داد که این لوله ها تحت اثر نیروی موج به نیروی بیشتری جهت پایداری نیاز دارند. لذا بلوک های بتنی نعل اسبی نیز در روی آن ها جهت حفظ پایداری آن ها در بستر دریا درنظرگرفته شد.از دیگر موارد حائز اهمیت در این پروژه نحوه جابجایی خطوط لوله در خشکی و قرار گیری آنها بر روی خط به آب اندازی و تحلیل لوله ها در شرایط به آب اندازی جهت تعیین هندسه مناسب رمپ حرکت لوله ها بوده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• تعیین معيارها و مباني طراحي

• ارائه روش ساخت و اجراي خطوط لوله دريايي و تهیه گزارش و نقشه های مربوطه

• تهیه نقشه های یارد ساخت خطوط لوله در خشکی

• آنالیز سازه ای خطوط لوله دریایی قبل و بعد از غرق کردن

• بررسی پایداری خط لوله پس از غرق کردن و در زمان بهره برداری و ارائه مشخصات فنی خطوط لوله

• طراحی سازه ای محفظه مکش و تهیه گزارش و نقشه های مربوطه

• طراحی ترانشه لایروبی و تهیه مشخصات فنی مصالح عملیات خاکریزی روی خطوط لوله دریایی

• طراحی روش اجرای خطوط لوله کلرزنی محفظه مکش

• برآورد احجام عملیات اجرایی ساخت و نصب خطوط لوله دریایی