خدمات


مهندسین مشاور هندسه پارس ، ضمن بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان متخصص، آمادگی ارائه خدمات به شرح زیر را دارا می‌باشد :


بخش های تخصصی

نوع خدمات

زمینه‌های فعالیت

     

مطالعات مفهومی و امکان سنجی

طراحی پایه و تفصیلی

مهندسی و طراحی حین مناقصه

تهیه طرح جامع

مشاوره و مدیریت پروژه

مطالعات تامین مالی پروژه ها

مهندسی خرید و تامین کالا

مهندسی ارزش

مدیریت و مهندسی ساخت

مهندسی کارگاهی

نظارت عالی و کارگاهی

تهیه اسناد و برگزاری مناقصه

پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه

خدمات ویژه

بندر سازی و سازه های دریایی

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

مهندسی زیر ساخت ها