طراحی مرحله دوم تاسیسات زیربنایی بندر خلیج‌فارس

طراحی مرحله دوم تاسیسات زیربنایی بندر خلیج‌فارس
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
5 ماه 1387/11/13 بندر عباس اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندرسازی و سازه‌های دریایی 1031

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان پس از تهیه طرح جامع بندر خلیج فارس و اتمام مطالعات مرحله اول، مطالعات طراحی تفصیلی تاسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس را به این مشاور واگذار نمود. طراحی های انجام شده شامل طراحی شبکه آب رسانی، آبیاری فضای سبز، جمع آوری آب های سطحی، جمع آوری فاضلاب، شبکه آب آتش نشانی و ایستگاه پمپاژ مربوطه و شبکه برق رسانی و IT و محوطه و راه ها می باشد. تهیه نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و برآورد احجام و هزینه اجرا از جمله کارهای انجام شده در این پروژه بوده است.

خصوصیات طرح و نتایج پروژه:

● طراحی تاسیسات زیر بنایی در بندر خلیج فارس که مساحت بخش عملیاتی آن در بخش های ترمینال مواد نفتی و مواد معدنی و کالای عمومی به حد 200 هکتار می رسد نیازمند ایجاد هماهنگی دقیق ما بین بخش های مختلف طراحی می باشد لزوم توجه دقیق به نیاز های ترمینال های مختلف و مطابقت وضعیت تاسیسات زیر بنایی موجود در بندر با طراحی ها از دیگر خصوصیات این پروژه به حساب می آید

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

● سیستم های ایمنی،اعلام و اطفا حریق اجرای پروژه

● تاسیسات برق و مخابرات

● تاسیسات آب رسانی،جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب و آبیاری فضای سبز

● محوطه و راه ها

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

اقتصاد ـ برق ـ تاسیسات برقی و مکانیک ـ ایمنی و آتش نشانی ـ بنادر و سازه های دریایی ـ حمل و نقل ـ نفت و گاز و پتروشیمی

دریافت بروشور