مهندسین مشاور هندسه پارس
 

پروژه های بخش تخصصی مهندسی برق و مخابرات

 

عنوان کد
مطالعات طرح جامع و جانمایی و ارائه خدمات مشاور مادر بندر خلیج فارس 1010
خدمات مهندسی جهت تهیه طرح پایه (Basic) طرح توسعه بندر صادراتی (نفتی) ماهشهر 1012
مطالعات و طراحی ساختمانها و نظارت بر پروژه های بندر تجاری کیش (نظارت بر اسکله؛ نظارت بر ترمینال 2) 1019
خدمات مهندسی جهت تهیه طرح تفصیلی (Detail) طرح توسعه بندر صادراتی (نفتی) ماهشهر  1024
مطالعات و امکان سنجی (فاز صفر) احداث اسکله های نفتی در جزایر قشم، خارک، هرمز، هنگام، لارک و تنب بزرگ 1025
طراحی مرحله دوم تاسیسات زیربنایی بندر خلیج‌فارس 1031
مطالعات امکان سنجی تکمیلی و مطالعات مرحله اول پیشرفته تونل صیاد شیرازی از محدوده شمال میدان سپاه تا محدوده جنوب بزرگراه بعثت 1046
انجام مطالعات مرحله اول (Basic) فازهای اول و دوم اجرایی و مرحله دوم (Detail) فاز اول اجرایی احداث بندر چند منظوره اروندکنار 1070