انتشار کتاب "توسعه تجاری بنادر با الگوی مراکز لجستیک "


کتاب توسعه تجاری بنادر با الگوی مراکز لجستیک توسط واحد انتشارات و آموزش مهندسین مشاور هندسه پارس چاپ و منتشر گردید.

این کتاب در راستای یکی از فعالیت های مشاوره این مهندسی مشاور است. عناوین فصول اصلی کتاب به شرح ذیل است :

    - فصل اول: مقدمه

    - فصل دوم : تاثیر پیشرفت های عمده فن آوری و تحولات فضای کشتی رانی بر کار کردها و فعالیت های بندر

    - فصل سوم : خدمات ارزش افزوده مراکز لجستیک محدوده های بندری

    - فصل چهارم : نمونه هایی از بنادر پیشرو در توسعه مراکز لجستیک

    - فصل پنجم : مشکلات پیش روی توسعه مراکز لجستیک در بنادر منطقه اسکاپ

    - فصل ششم : راهنمای توسعه مراکز لجستیک در بنادر

این کتاب توسط دکتر روزبه پناهی و مهندس فرناز کاشف زاده ترجمه شده است.

این مشاور در راستای فعالیت های اصلی و تخصصی خود، کتاب های دیگری در دست انتشار دارد که به تدریج ارائه خواهد شد.


کتاب توسعه تجاری بنادر با الگوی مراکز لجستیک