انجام آزمایشات و معاینات پرسنلی در سال 93(93/08/07)


مهندس حسین فیروزرای خبرداد که:

پیرو اهمیت سلامت همکاران، آزمایشات پزشکی پرسنلی در تاریخ های 93/07/22 و 93/07/23 در شرکت انجام گردید و همچنین معاینات توسط پزشک و بینایی سنجی در تاریخ های 93/07/29 و 93/07/30 صورت پذیرفت و متعاقبا نتایج آزمایشات به اطلاع همکاران رسید. بسیاری از بیماری ها فاقد علائم هشدار دهنده در مراحل اولیه می باشند. تجربه چند ساله در مهندسین مشاور هندسه پارس نشان می دهد که انجام آزمایش ها موجب گردیده که برخی از همکاران در مراحل اولیه بیماری ها اقدام به درمان نمایند.


انجام آزمایشات و معاینات پرسنلیانجام آزمایشات و معاینات پرسنلی
انجام آزمایشات و معاینات پرسنلیانجام آزمایشات و معاینات پرسنلی