ساختن برای ماندن


ساختن برای ماندن (Built to last) عنوان کتابی است که بخش‌هایی از آن در پایان دوره آموزشی IMS مورخه 93/03/01 در هندسه‌پارس ( www.parsgc.com/news65.htm ) معرفی شد.
این کتاب چندان جدید نیست ولی مطالب آن تازگی خود را دارد. کتاب جنبه‌های مختلفی درخصوص شرکت‌های ماندگار دارد ولی در این جلسه به آن بخش‌هایی اشاره شد که ارتباط با سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) داشت. کتاب «ساختن برای ماندن» به مقایسه شرکت‌هایی می‌پردازد که در یک حوزه خاص بسیار موفق بوده‌اند ولی یکی از این شرکت‌ها پس از مدتی از بین می‌رود ولی دیگری باقی می‌ماند. شرکت‌های ماندگار در این کتاب با عنوان شرکت‌های آرمانی خوانده شده‌اند.
ساختن برای ماندن

دکتر علی فاخر در تشریح فرازهایی از این کتاب در جلسه ابراز داشت که تفاوت‌های زیادی بین شرکت‌های ماندگار و شرکت‌های گذرا وجود دارد. یکی از این تفاوت‌ها مربوط به توجه شرکت‌های ماندگار به داشتن روش‌های مکتوب و سازمان‌دهی شده مشابه مدارک ISO است. چند فراز مهم از این کتاب که به تعبیر دکتر فاخر به IMS مرتبط است، در جلسه قرائت شد. به بیان بهتر، حصول موارد ذیل نیازمند وجود IMS است:
✔ویلیام هیولت از بنیانگذاران شرکت هیولت – پکرد گفت: از این بابت احساس سربلندی می‌کنم که می‌بینم پشت سر سازمانی قرار دارم که می‌تواند مدت‌ها بدون من به عنوان الگوی شرکت‌های موفق به راه خود ادامه دهد.
✔در شرکت آرمانی، وجود مدیر یا رهبر کبیر و فرمند لازم نیست. کامیابی شرکت‌های آرمانی را ناشی از فرآیندهای واقعی و اصول‌ اساسی سازمان‌ها بدانید و نه حاصل یک فکر بکر یا وجود فردی خداگونه که تصمیم‌گیر اصلی است و شخصیتی فرمند دارد و با اقتدار فرمان می‌راند.
✔فکر اصلی در شرکت‌های آرمانی، غلبه و تسلط بر سازمان درونی و رفع نقایص سازمان است. پیروزی بر شرکت‌های رقیب، هدف اصلی نیست.
✔مدیرعامل و مدیران اصلی در شرکت‌های آرمانی اغلب از درون شرکت انتخاب شده‌اند. شرکت‌های آرمانی به نسبت شرکت‌های دیگر به
«مدیریت درون‌زا» یا home-grown management توجه زیادی دارند.
✔در شرکت‌های آرمانی و ماندگار، افرادی که در بنیان‌گذاری شرکت نقش محوری داشته‌اند، سازمان مدارتر از همتایان خود در سایر شرکت‌ها بوده‌اند. معماری سازمان مهم‌ترین نقش مدیران و بنیان‌گذاران شرکت‌های آرمانی است و نه رهبری.
ساختن برای ماندنساختن برای ماندن