اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

برگزاری ممیزی مراقبتی سال دوم سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)
(92/12/05)دکتر مهرداد شکوه عبدی مدیرعامل هندسه پارس به دنبال ممیزی مراقبتی این مهندسین مشاور در خصوص گواهینامه IMSدر تاریخ های 28 و 30 دیماه گفتند که :

در جلسه اختتامیه ممیزی، شش نکته به شرح زیر مورد توجه قرار گرفت :

1- در گزارش ممیزین شرکت TUVNORD تعداد 10 فقره عدم انطباق گزارش گردیده است. البته بنا به اظهارات آقای دکتر احمدی (سرممیز)، با نگاه سهل انگارانه تر این تعداد میتوانست به حدود 5 فقره کاهش یابد، اما ظرفیت و آمادگی سازمان مهندسین مشاور هندسه پارس برای مواجهه و اصلاح امور از یک طرف، و آماده شدن سازمان این مشاور برای ممیزی سال آینده که ممیزی تمدید 3 ساله گواهینامه خواهد بود از طرف دیگر، مانع از مواجهه سهل گیرانه با موضوع گردیده است.

2- در یک ارزیابی کلی و با درنظرگیری 5 سطح قضاوتی «عالی» تا «خیلی ضعیف»، میتوان وضعیت استقرارIMS در مهندسین مشاور هندسه پارس را به نحو زیر برآورد نمود:

الف) کفایت و کیفیت مدارک : خوب

ب) کیفیت اجرایی شدن مدارک : ضعیف

ج) وضعیت کلی استقرار نظام : متوسط

3- وضعیت فوق در وهله نخست مطلوب به نظر نمیرسد، ولی اگر توجه داشته باشیم که هندسه پارس در یک فرایند 2 ساله از وضعیت صفر به جایگاه فعلی رسیده و به نوعی تحقق بخش شعار محوری «بهبود مستمر» بوده، ممکن است قضاوت قدری تعدیل شود.

4- چنانچه اشاره شد، عمده عدم انطباق های گزارش شده معطوف به ضعف های اجرایی در پیاده سازی مدارک IMSمیگردد. در آسیب شناسی ضعف های اجرایی میتوان به مواردی مثل:

• ضعف های آموزشی کامل و فراگیر در سطح هندسه پارس

• ضعف های دیدگاهی همکاران نسبت به الزام آور بودن روش ها و دستورالعمل های مصوب

• ضعف های اجرایی مدیران و دفتر IMS در مطالبه الزامات IMS و نظایر آن اشاره نمود. هر کدام از ضعف های اصلی باید ریشه یابی شده و سپس راهکار اصلاحی (پیشگیرانه) اندیشیده شود.

5- اگر شعار محوری سیستم های مدیریت کیفیت را «بهبود مستمر» در نظر بگیریم، مهم ترین مکانیزم جهت تحقق یافتن این شعار، انجام «اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه» می باشد که لازم است متعاقب بازخوردها و فرایندهای مربوطه عملیاتی شود. به زبان ساده، شرکت ما در این زمینه دچار ضعف بوده و به منزله تیم فوتبالی رفتار میکند که با صرف هزینه ها و انرژی قابل ملاحظه توپ را تا جلوی دروازه می آورد ولی گل نمی زند! شاید از یک منظر این موضوع، خود مهمترین عدم انطباقی باشد که باید برای اصلاح آن فکر شود.

6- باتوجه به دوره نسبتا طولانی آشنایی باIMS در سطح شرکت و تلاش های قابل تحسین همکاران و تیم های مشاوره ای و ممیزی، به نظر الآن در وضعیتی هستیم که به وضع موجود استقرار IMS و مشکلات و نقاط قوت آن آگاهی و اشراف داریم. از طرف دیگر فراموش نکنیم ممیزی تمدید گواهینامه اواسط سال آینده صورت خواهد پذیرفت. هدف گیری ما برای آن تاریخ، تغییر وضعیت اجرایی شدن مدارک و نیز وضعیت کلی استقرار IMS(باتوجه به بند 2 بالا)، احراز سطح «خوب» میباشد. در این راستا از نقطه نظرات پیشنهادی همکاران محترم استقبال می شود.

جلسه نهایی ممیزی که اعضای تیم ممیزی به ارائه گزارش خود در جمع مدیران مهندسین مشاور هندسه پارس پرداختند
جلسه نهایی ممیزی که اعضای تیم ممیزی به ارائه گزارش خود در جمع مدیران مهندسین مشاور هندسه پارس پرداختند


آقای دکتر احمدی و مهندس مرادیان اعضای تیم ممیزی توف نورد (بهمن 92)
آقای دکتر احمدی و مهندس مرادیان اعضای تیم ممیزی توف نورد (بهمن 92)مهندسین مشاور هندسه پارس