اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

ملاحظاتی برای کاهش خطر گودهای عمیق و گودبرداری (92/08/11)

کاهش خطر گودهای عمیق و گودبرداری

به دنبال درج پیشنهاداتی برای رفع نارسایی های فنی و مدیریتی اجرای گودهای عمیق در سایت هندسه پارس در تاریخ 92/07/20، به شرح ذیل :

http://www.parsgc.com/news40.htm

آقای دکتر کاظم فخاریان در تکمیل پیشنهادات فوق، نکات مهمی را برای رفع این نارسایی های مدیریتی و فنی در اختیار این سایت قرار دادند که به شرح ذیل می باشد :

• روش های تحلیلی برای (i) پایداری و (ii) بهره برداری، باید به کار رود و نمی توان فقط به تحلیل های پایداری بسنده کرد.

• برای بدست آوردن پارامترهای مقاومتی خاک آبرفتی تهران به طور خاص آزمایش های محلی مانند برش مستقیم درجا پیشنهاد می گردد. پرسیومتر هم برای تعیین مدول تغییر شکل خاک توصیه می شود.

• نصب و به کار گیری تجهیزات پایش برای گودبرداری عمیق لازم است، برای مثال انحراف سنج، در اطراف گود، شیب سنج روی سازه های مجاور مهم پیشنهاد می شود، همچنین نصب پیزومتر در صورت بالا بودن سطح آب زیرزمینی یا احتمال خطر تراوش آب ضروری است.

مهندسین مشاور هندسه پارس