اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

ارائه طرح جانمایی پسکرانه بندر فراسکو (92/04/15)

آقای مهندس افشار کارشناس معماری مهندسین مشاور هندسه پارس فرمودند:

ویرایش نخست طرح جانمایی پسکرانه بندر فراسکو در قالب گزارشِ «گزینه‌های جانمایی پسکرانه بندر و انتخاب گزینه برتر» تکمیل و در تیرماه 1392 به حضور کارفرما ارائه شد. این گزارش، سومین مورد از زنجیره گزارشات پروژۀ «تهیه طرح جامع بندر فراسکو عسلویه» است که ارائۀ طرح جانماییِ پسکرانۀ این بندر را بر پایه گزارشاتِ پیشینی خود ـ گزارش اول، «شناخت وضع موجود» و گزارش دوم، «مطالعۀ پتانسیل‌ها و ارائۀ برنامۀ‌ استراتژیک توسعه» ـ هدف گرفته است. بخش اول این گزارش به تحلیل عمومی سایت قرارگیری بندر و ارائۀ پیشنهاداتی در رابطه با عملیات خاکی، ترازبندی زمین، جانمایی شبکه راه‌ها و کریدور انرژی اختصاص دارد؛ بخش دوم نظام توزیع زمین و برنامۀ‌ کلان طراحی کالبدی پسکرانه را برای زون‌های سه‌گانۀ

1- «مخزن‌داری»

2- «صنایع تولیدی»

3- «خدماتی»

در بازه‌های زمانی 5، 10 و 15 ساله ارائه می‌کند و به این ترتیب ریزِ مساحت‌های مورد نیاز برای هر یک از فعالیت‌های مستقر در بندر را در افق‌های پی‌درپی توسعه مشخص می‌سازد؛ بخش سوم به معرفی ضوابط جانمایی و طراحی اجزای پسکرانه می‌پردازد؛ و در نهایت بخش چهارم، گزینۀ جانمایی برتر را از میان هشت گزینۀ‌ مختلفِ ارائه شده، با تکیه بر ملاک‌های «مطلوبیت عملکردی»، «بهینگی اقتصادی» و «انعطاف‌پذیری» انتخاب و معرفی می‌کند. به این ترتیب، طرح جانمایی زون‌های سه‌گانۀ «مخزن‌داری»، «صنایع تولیدی» و «خدماتی» در پسکرانۀ بندر فراسکو، در انتهای گزارش به گونه‌ای ارائه می‌گردد که (اولاً) با ساخت‌وسازهای در دست انجام در سایت هماهنگ باشد؛( ثانیاً) هزینه‌های فوری انجام عملیات خاکی و استحصال زمین از دریا را به حداقلِ ممکن کاهش دهد؛ (ثالثاً) همجواری مطلوب زون‌ها با دریا و جاده را در پی داشته باشد؛(رابعاً) در پایان افق 15 ساله به تشکیل و تکمیل زون‌های یکپارچه و منتظم منجر گردد؛ و (خامساً) از انعطاف‌پذیری لازم برای مقابله با وضعیت‌های پیش‌بینی نشده در صورت تجدید نظرهای آتی در برنامۀ استراتژیک بندر برخوردار باشد.

ارائه طرح جانمایی پسکرانه بندر فراسکو