مهندس مجیدحسینی معتمد: تهیه دستورالعمل نحوه تصمیم گیری های چند معیاره (MCDM) برای پروژه های هندسه پارس


مهندس مجیدحسینی معتمد: تهیه دستورالعمل نحوه تصمیم گیری های چند معیاره (MCDM) برای پروژه های هندسه پارس

مهندس مجیدحسینی معتمد: تهیه دستورالعمل نحوه تصمیم گیری های چند معیاره (MCDM) برای پروژه های هندسه پارس

مهندس مجید حسینی معتمد یکی از کارشناسان هندسه پارس، که در جریان تهیه دستوالعمل تصمیم گیری چند معیاره در هندسه پارس بوده است گفت که: تصمیم گیری بر اساس معیارهای مختلف در مهندسی صنایع به MCDM مشهور است.
این روش در بسیاری از پروژه های مطالعاتی در شرکت هندسه پارس مورد استفاده بوده است، برای مثال انتخاب محل یک آبگیر دریایی و مقایسه گزینه های مکانی مختلف بر اساس معیارهای مختلف و امتیاز دهی به گزینه ها انجام می گیرد.
با توجه به فقدان روشی یکسان در وزن دهی به معیارها و تصمیم گیری چند معیاره در شرکت هندسه پارس و نیز ابراز تمایل همکاران به رفع این مشکل، تدوین دستورالعمل های MCDM طی مراحل ذیل انجام شد:
(الف) در ابتدا جلسات به صورت کارگاه آموزشی از تاریخ 98/07/03 تا 98/08/29 به مدت 12 ساعت و با تدریس جناب آقای دکتر روزبهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و حضور14 نفر از همکاران هندسه پارس برگزار شد و روش های MCDM به صورت کلاسیک توسط استاد تدریس گردید.
(ب) هم زمان با کارگاه آموزشی فوق الذکر مطالعه موردی پروژه های مختلف شرکت هندسه پارس در قالب موضوع کلاس بحث و گفتگو شد. روش های مختلف MCDM برای چند پروژه هندسه پارس به کار رفت و نتایج آنها مقایسه شد. با این روش امکان مقایسه عملی و ارزیابی روش های تصمیم گیری چند معیاره برای پروژه های حرفه ای هندسه پارس عملی گردید.
(ج) پس از اتمام کارگاه آموزشی و مطالعه موردی جلسات دیگری به منظور تهیه دستوالعمل مدیریت کیفیت، IMS ، یا ایزو برای تصمیم گیری چند معیاره تشکیل شد. متن اولیه بر اساس جمع بندی جلسات قبلی توسط اینجانب تهیه و مورد ارزیابی جمعی قرار گرفت تا نهایی شود.
نتیجه گیری مندرج در این دستوالعمل برای وزن دهی معیارهای مختلف این بود که روش مستقیم در تمام پروژه ها به کار رود. همچنین یکی از روش های مقایسه زوجی و دیمتل هم استفاده شود. اگر معیارها عمدتا مستقل باشند، روش مقایسه زوجی وگرنه روش دیمتل به کار رود. در خصوص روش تصمیم گیری هم جمع بندی گردید که روش های امتیازدهی ساده وزنی (SAW) و همچنین روش های سلسله مراتبی (AHP) و روش سازشی (TOPSIS) استفاده گردد.