افتتاح فاز 2 پروژه محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا – بندر شهید رجایی


محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی در تاریخ 8 شهریور 1396 با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و مدیرعامل شرکت خدمات بندری سینا به‌صورت رسمی افتتاح گردید.
افتتاح فاز 2 پروژه محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا – بندر شهید رجایی

فاز اول(نیمه شمالی) این محوطه در تاریخ 9 اسفند 1395 افتتاح شده بود که این موضوع در خبر دیگری با عنوان «افتتاح رسمی محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی (http://www.parsgc.com/news133.asp)» منعکس شده بود.
افتتاح فاز 2 پروژه محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا – بندر شهید رجایی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، دارای زمینی به وسعت 150 هزار متر مربع (15هکتار) در بندر شهید رجایی، و با کاربری سایت کانتینری است. برای این زمین مطالعات توجیه فنی، اقتصادی و مالی تهیه شده و نتایج آن مطالعات مبنای طراحی پایه و تفصیلی سایت مذکور می باشد. محوطه نگهداری کانتینر در 4 قطعه از قطعات شمالیِ پسکرانه بندر شهید رجایی احداث گردید.
برای این منظور، طراحی پایه و تفصیلی (فاز 1 و 2) برای محوطه نگهداری کانتینر های پر و خالی، سوله CFS، فضاهای اداری و رفاهی، فضاهای لازم جهت ابنیه تجهیزات، تعیین ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصیِ حمل و نقل و سیستم‌های تأسیساتی شامل برق، آب، فاضلاب و مخابرات انجام شده است و نظارت عالیه و مقیم عملیات اجرایی نیز به عهده مهندسین مشاور هندسه پارس می‌باشد.
توضیح اینکه روسازی محوطه نگهداری کانتینر در این سایت با سیستم اساس بتنی CBM4 و بلوک بتنی می‌باشد.
افتتاح فاز 2 پروژه محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا – بندر شهید رجایی

افتتاح فاز 2 پروژه محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا – بندر شهید رجایی