انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل هندسه پارس در سال 1396


با توجه به اهمیت و حفظ سلامت همکاران در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس و ضمن تشکر از همکاری کلیه همکاران، به استحضار میرساند در مورخه های 96/02/25 و 96/02/26 آزمایشات روتین و تکمیلی پرسنل برگزار گردید.
همچنین در مورخه های 96/03/01 و 96/03/02 بینایی سنجی و معاینات توسط پزشک مرکز طب کار برای پرسنل انجام گردید.
انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل هندسه پارس در سال 1396


انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل هندسه پارس در سال 1396


انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل هندسه پارس در سال 1396


انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل هندسه پارس در سال 1396


انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل هندسه پارس در سال 1396