انجام آزمایش سنجش شعاع خم و سختی خمشی لوله های پلی اتیلن در پروژه آبگیر آب آسیا


آقای دکتر سعادتی مدیر بخش سازه پروژه آب آسیا خبر دادند که آزمایش مربوط به سنجش شعاع خم و سختی خمشی لوله‌های دریایی پلی‌اتیلنی به قطر 2/5 متر در تاریخ 24 اردیبهشت 1396 در سایت شرکت صف در ایزوایکو در نزدیکی بندرعباس زیر نظر مهندسین مشاور هندسه پارس انجام شد.

انجام آزمایش سنجش شعاع خم و سختی خمشی لوله های پلی اتیلن در پروژه آبگیر آب آسیا

این لوله‌ها برای آبگیری از دریا به کار می‌روند. این آزمایش برای اطمینان از آسیب ندیدن لوله‌ها در هنگام نصب در بستر دریا انجام شد، زیرا روابط محاسباتی و یا آئین‌نامه‌‌ی معتبری برای تعیین شعاع خم مجاز این لوله‌ها در راستای طولی وجود ندارد. نصب لوله‌ها در دریا با تزریق دوغاب در درون حفرات انجام می‌شود و شرایط پیچیده‌ای از نظر اندرکنش دوغاب و جدار پلی‌اتیلن به‌وجود می‌آورد.
انجام آزمایش سنجش شعاع خم و سختی خمشی لوله های پلی اتیلن در پروژه آبگیر آب آسیا


انجام آزمایش سنجش شعاع خم و سختی خمشی لوله های پلی اتیلن در پروژه آبگیر آب آسیا