برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس


به گزارش آقای مهندس فیروزرأی، مسئول دفتر IMS شرکت، پیرو اطلاع رسانی قبلی به همکاران مستقر در دفتر مرکزی و دفاتر نظارت تهران، در تاریخ های سوم و چهارم بهمن 1395، ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS از واحدهای مختلف شرکت و سایت نظارت گود ایران زمین برگزار گردید.
هدف از انجام این ممیزی، بررسی عملکرد فعالیت های جاری شرکت براساس الزامات و مستندات موثر بر کیفیت توسط ممیزان درون یا برون سازمانی در بازه های زمانی یک ساله می باشد.
شرکت هندسه پارس از تاریخ 90/10/04 موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، مدیریت زیست محیطی و HSE گردیده بود. گواهینامه‌های جدید تابستان امسال از شرکت WQA انگلستان برای شرکت هندسه پارس صادر شده است.
برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS  در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS  در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS  در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

انواع ممیزی در این خصوص شامل ممیزی داخلی و ممیزی مراقبتی یا برون سازمانی می باشد.
برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS  در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS  در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

ممیزی داخلی: بررسی فعالیت های جاری سازمان به صورت مستقل براساس مستندات و فرایندهای شرکت توسط افراد بی طرف جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه و آمادگی جهت ممیزی مراقبتی. این ممیزی معمولا در بازه زمانی یک ساله صورت می گیرد.
برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS  در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS  در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

ممیزی برون سازمانی(مراقبتی): این ممیزی توسط ممیزان شرکت صدور گواهینامه صورت می پذیرد که اقدام به بررسی صلاحیت شرکت براساس الزامات استانداردها و الزامات قانونی مرتبط جهت تمدید یا لغو اعتبار گواهینامه های اخذ شده IMS می نمایند.
این ممیزی نیز معمولا در بازه زمانی یک ساله انجام می شود که در این راستا ممیزی شرکت WQA انگلستان در تاریخ های 95/12/08 و 95/12/09 اجرا خواهد شد.
برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS  در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS  در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS  در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس