افتتاح فاز نخست محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی


به گزارش مهندس رضا طیبی مدیر گروه بندرسازی و سازه های دریایی، فاز نخست سایت محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی افتتاح گردید.
بخش عملیاتی شده ، حدود 30 درصد از مساحت سایت 15 هکتاری مذکور را در بر می‌گیرد.
 لازم به ذکر است که مطابق برنامه زمان بندی، سایر بخشهای پروژه نیز تا پایان سال جاری تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس طراحی و نظارت بر اجرای این پروژه را بر عهده دارد.
افتتاح فاز نخست محوطه نگهداری کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی