برگزاری ممیزی مرحله دوم جهت صدور گواهی‌نامه IMS توسط تیم ممیزین شرکت WQA


به گزارش آقای مهندس فیروزرأی، مسئول دفتر IMS شرکت، ممیزی مرحله دوم جهت صدور گواهی‌نامه IMS در تاریخ‌های 94/12/10 و 94/12/12 از واحدهای مهندسی دفاتر اداری و سایت‌های نظارتی شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس توسط تیم ممیزین شرکت WQA برگزار گردید.
برگزاری ممیزی مرحله دوم جهت صدور گواهی‌نامه IMS توسط تیم ممیزین شرکت WQA

برگزاری ممیزی مرحله دوم جهت صدور گواهی‌نامه IMS توسط تیم ممیزین شرکت WQA

برگزاری ممیزی مرحله دوم جهت صدور گواهی‌نامه IMS توسط تیم ممیزین شرکت WQA

برگزاری ممیزی مرحله دوم جهت صدور گواهی‌نامه IMS توسط تیم ممیزین شرکت WQA

برگزاری ممیزی مرحله دوم جهت صدور گواهی‌نامه IMS توسط تیم ممیزین شرکت WQA

برگزاری ممیزی مرحله دوم جهت صدور گواهی‌نامه IMS توسط تیم ممیزین شرکت WQA

برگزاری ممیزی مرحله دوم جهت صدور گواهی‌نامه IMS توسط تیم ممیزین شرکت WQA