اخذ گواهینامه آموزشی سرممیزی OHSAS 18001,ISO 14001, ISO 9001 توسط دو تن از همکاران مهندسین مشاور هندسه پارس


دوره آموزشی سرممیزی IMS در شرکت WQA از مورخ 94/11/19 تا 94/11/28 به مدت 60 نفر- ساعت برگزار گردید و همکاران آقایان: مهندس پویا گل زاده و مهندس حسین فیروز رای موفق به اخذ گواهینامه های دوره مذکور گردیدند.
مطالب آموزشی ارائه شده در این دوره شامل موارد ذیل بود :
  • آشنایی مفاهیم و الزامات سیستم استاندارد ها مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی.
  • تشریح انواع ممیزی، ارزیابی و شناسایی خطرات و جنبه های زیست محیطی به صورت کارگاهی.
  • آشنایی با الزامات قانونی در حوزه HSE.
  • برگزاری چندین سناریو به صورت گروهی جهت انجام جلسات افتتاحیه و اختتامیه ممیزی.


لازم بذکر است طی شدن و اخذ گواهینامه های ممیزی و سرممیزی IMS توسط نفرات داخل سازمان فواید ذیل را به همراه خواهد داشت:
الف) آشنایی هرچه بیشتر همکاران با الزامات و خواسته استاندارد های ISO .

ب) کمک به سیستم های ممیزی در زمان برگزاری ممیزی های داخلی و خارجی.

ج) تسریع در پیگیری در رفع عدم انصباق های احتمالی در ممیزی ها.

دوره آموزشی سرممیزی IMS در شرکت WQA

دوره آموزشی سرممیزی IMS در شرکت WQA

شرکت همکاران مهندسین مشاور هندسه پارس در دوره آموزشی سرممیزی IMS در شرکت WQA

گواهینامه آموزشی سرممیزی OHSAS 18001,ISO 14001, ISO 9001

گواهینامه آموزشی سرممیزی OHSAS 18001,ISO 14001, ISO 9001

گواهینامه آموزشی سرممیزی OHSAS 18001,ISO 14001, ISO 9001

گواهینامه آموزشی سرممیزی OHSAS 18001,ISO 14001, ISO 9001

گواهینامه آموزشی سرممیزی OHSAS 18001,ISO 14001, ISO 9001