رونداجرای شبکه توزیع برق بندرخلیج فارس توسط مهندسین مشاور هندسه پارس


مهندس حامد ساداتی سرپرست دیسیپلین برق مهندسین مشاور هندسه پارس خبر داد :

مهندس حامد ساداتی سرپرست برق مهندسین مشاور هندسه پارس

اجرای شبکه توزیع برق بندر خلیج فارس در مرحله نهایی کار قرار دارد و اکثر تجهیزات نصب گردیدند. مشخصات این شبکه به شرح ذیل می باشد:
دیماند برق بندر خلیج فارس 11MVA تا افق 1400 برآورد شده است.از آنجایی که بندر خلیج فارس در مجاورت بندر شهید رجایی قرار دارد.جهت تامین این دیماند برآورد شده از ظرفیت خالی دو پست موجود 20KV استفاده شده است که این دو پست خودشان از بندر شهید رجایی تغذیه می گردند.

کابلهای فیبرنوری 24 رشته زیر زمینی

برای بندر شهید خلیج فارس یک پست پاساژ اصلی در نظر گرفته شده است که از طریق کابلهای زیر زمینی به این دو پست متصل می گردد.

برای نیرو رسانی به اراضی قطعه بندی شده بندر خلیج فارس از توپولوژی حلقوی استفاده شده است برای این سیستم سه لوپ در نظر گرفته شده است ، که از طریق کابلهای فشار متوسط 20KV در ترانشه های خاکی که احداث شده دفن گردیدند. بطوری که هریک از سرمایه گذاران به راحتی و با کمترین کابل کشی از شبکه توزیع بهره مند خواهند شد.

از کابل فیبرنوری 24 رشته برای شبکه تلفن ، اینترنت ، اعلان حریق و CCTV استفاده شده است که بصورت شبکه ستاره می باشد و هر یک از سرمایه گذاران می توانند از آن استفاده نمایند.

برای بندر خلیج فارس سیستم روشنایی کاملی توسط این مشاور طراحی شد بطوری که همه راه ها و جاده از روشنایی مناسبی برخودار باشند.

سیستم روشنایی

همچنین جهت کاهش برق گرفتگی و عملکرد صحیح دستگاه ها بندر دارای شبکه ارتینگ جامع می باشد.

شبکه ارتینگ جامع