مهندسین مشاور هندسه پارس

 

 

استاندارد OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)

سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت حرفه ای 18001 OHSAS  توسط مهندسین مشاور

 

مهندسین مشاور هندسه پارس در اواخر دی ماه 90 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) از شرکت TUV NORD گردید. در این رابطه مدارک و دستورالعمل های مربوطه در این شرکت به کار گرفته می شود.

پیاده‌سازی این استاندارد الزاماتی را جهت ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در سازمان می‌نماید تا سازمان را برای کنترل ریسک‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای خود توانمند سازد و عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای خود را بهبود بخشد. این استاندارد در سازمان‌هایی که مایل به حذف یا به حداقل رسانیدن ریسک‌های مربوط به کارکنان و سایر طرف‌های ذینفع، استقرار و نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و حصول اطمینان سازمان از انطباق با خط‌مشی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای خود می‌باشد.

استاندارد OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)استاندارد OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)