نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی و ترمیم اسکله سوختی بندر تجاری کیش

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی و ترمیم اسکله سوختی بندر تجاری کیش

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
12 ماه 1395 کیش شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش بندرسازی و سازه های دریایی 1165

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

اسکله بلوکی A13 در بندر تجاری کیش دچار نشست و تغییر شکل اضافی شده بود. همچنین اسکله سوخت رسانی جزیره که در این بندر قرار دارد، نیاز به ترمیم داشت. نظارت عالیه و کارگاهی ترمیم اسکله ها به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار شد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1) نظارت عالیه و کارگاهی برای دو اسکله به شرح فعالیت های زیر :
  الف) ترمیم اسکله سوختی کیش
    - برچیدن فندرها و بولاردهای موجود و تهیه و نصب جدید.
    - ساخت و نصب قطعات بتنی پیش ساخته مسلح
    - برچیدن Walk Way موجود و ساخت و نصب جدید
  ب) پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی A13 بندر تجاری کیش
    - تخریب و برچیدن اسکله و روسازی موجود
    - خاکبرداری و لجن‌برداری و حمل آنها از خشکی و دریا
    - تهیه و اجرای کامل شیت پایل موقت و برچیدن آنها.
    - ساخت بلوک‌های بتنی توپر و توخالی
    - اجرای کامل کانال‌های تأسیساتی بتنی و پیش‌ساخته اسکله
    - اجرای کامل تیر بتنی فوقانی به صورت درجا
    - اجرای بیندر و رویه آسفالتی روی اسکله
    - باز کردن فندرها، کاشت بولت‌ها و نصب آنها.
    - باز کردن ، سندبلاست و رنگ‌آمیزی بولاردها، کاشت بولت‌ها و نصب آنها.
    - نظارت بر کلیه مسائل ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی پروژه در هنگام اجرا

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش
12 ماه ، 1395 و 1396