خدمات مشاوره مرحله سوم گودبرداری پروژه اطلس پارس


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
5 ماه -- تهران مهندسی زیر ساخت ها شرکت ستاره اطلس پارس 1145

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

پروژه اطلس پارس در زمینی در مجاورت پارک طالقانی تهران در حال اجرا است. پس از اینکه گودبرداری این پروژه با مشکلاتی مواجه شد، مطالعات لازم برای ایمن سازی و همچنین نظارت عالیه و مقیم در مرحلهً اجرا به این مشاور واگذار گردید.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیکی و کنترل طرح‌های پایدارسازی، خدمات فنی و خدمات مشاوره مرحله سوم (نظارت عالیه و نظارت مقیم) برای بخش شمال غربی پروژه اطلس پارس به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار گردید. شرح خدمات شامل:

1. انجام مطالعات و خدمات کامل کنترل، بررسی، اعلام نظر و تأیید طرح تقویت پایدارسازی دیواره‌های موجود بخش شمال غربی و طرح پایدارسازی برای افزایش عمق گود که توسط پیمانکار و طراح ارائه می‌گردد، با اخذ و اعمال نظرات و سیاست‌های کارفرما
2. انجام کامل خدمات مشاوره مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) برای عملیات اجرایی طرح تقویت پایدارسازی دیواره‌های موجود و طرح پایدارسازی مربوط به افزایش عمق گود بخش شمال غربی پروزه (طرح تعمیق گود). براساس بخشنامه سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور
3. ارائه خدمات فنی و مشاوره به کارفرما تا پایان عملیات اجرایی و دوره تضمین عملیات موضوع قرارداد

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت ستاره اطلس پارس
به مدت حدود 5 ماه