طرح احداث پایانه نفتی شرکت روانکار دریایی هرمز (قطعه T8b) واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

طرح احداث پایانه نفتی شرکت روانکار دریایی هرمز (قطعه T8b) واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1395 - صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شرکت روانکار دریایی هرمز 1144

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شرکت روانکار دریایی هرمز در نظر دارد به منظور نگهداری، تخلیه، بارگیری و بسته‌بندی فرآورده‌های نفتی در مجتمع بندری شهید رجایی ترمینال نفتی احداث نماید. طراحی تاسیسات و زیرساخت‌های این پایانه نفتی بر عهده مهندسین مشاور هندسه‌ پارس بوده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

- انجام طراحی پایه پایانه نفتی
- طراحی مبانی و معیارهای فرآیندی
- طراحی مبانی و معیارهای ایمنی و آتشنشانی
- طراحی نقشه های پایه معماری
- تهیه مدارک و مشخصات فنی بخش‌های مهندسی پروژه
- طراحی و جانمایی 12 مخزن ذخیره محصول به ظرفیت حدود 16 هزار تن


ویژگی مهم این پروژه:

طراحی و جانمایی 13 مخزن ذخیره و کلیه تاسیسات و ساختمان‌های مورد نیاز در زمینی به مساحت حدود 0/9 هکتار

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت روانکار دریایی هرمز
سال 1395 / شش ماه