تهیه طرح توجیهی فنی – اقتصادی احداث پایانه نفتی شرکت محور طلایی در بندر خلیج فارس


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1393 -- شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی محور طلایی بندر سازی و سازه های دریایی 1134

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

بندر خلیج فارس در مجاور بندر شهید رجایی قرار دارد و کاربری اصلی آن نفتی است. شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی محور طلایی از دیرباز در این بندر فعالیت داشته و تهیه طرح توجیهی فنی – اقتصادی احداث پایانه نفتی خود در بندر خلیج فارس را به شرکت هندسه پارس واگذار نمود.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1. بررسی میدانی محل پایانه
2. تبیین چارچوب مطالعات و اخذ اطلاعات
3. جمع‌آوری اطلاعات «بازاریابی و اهداف پروژه» در قالب طرح سرمایه‌گذار
4. پیشنهاد گزینه های مختلف و انتخاب گزینه برتر و جانمایی آن
5. تکمیل مطالعات «بازار، فنی، اقتصادی و مالی پروژه» در قالب طرح توجیهی فنی ـ اقتصادی
6. مدلسازی مالی با نرم‌افزار مناسب و ارائه پارامترهای مالی
7. تحلیل حساسیت شاخص‌های اقتصادی طرح
8. پیگیری روند بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و دفاع از طرح جهت اخذ تأیید سازمان بنادر و دریا نوردی

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی محور طلایی، 3 ماه سال 1393