کنترل نفوذ آب به زیرزمین و طراحی زهکش برج مسکونی یاسمن

کنترل نفوذ آب به زیرزمین و طراحی زهکش برج مسکونی یاسمن
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
- 93/11/30 تهران کارفرمای حقیقی (آقای کاظم توابی) مهندسی زیرساخت‌ها 1129

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

برج مسکونی یاسمن با 4 طبقه زیرزمین در تهران، فرشته، کوچه یاسمن در حال احداث بود که با نفوذ زیاد آب به داخل زیرزمین مواجه شد. از هندسه پارس خواسته شد که علت نفوذ آب را پیدا کرده و روش کنترل آن را طراحی کند. طراحی و نظارت عالیه بر اجرای سیستم زهکشی دائمی به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار گردید. ساختمان مسکونی یاسمن دارای 15 طبقه روی سطح زمین می باشد.

ویژگی مهم این پروژه:

1. سطح آب زیرزمینی خیلی بالا و وجود قنات در اطراف ساختمان از ویژگیهای خاص پروژه بود.
2. محدودیت در روش‏ها و راهکارهای آب‏بندی به علت احداث اسکلت ساختمان وجود داشت.
3. محدودیت فضا جهت احداث گالری به علت مجاورت با ‌‌ساختمان‌های همسایه وجود داشت.
4. یافتن و بررسی قنات های اطراف با ترکیب روشهای مهندسی و مقنی های حرفه ای

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• بررسی وضع موجود و جمع بندی اطلاعات
• بررسی گزینه‌های مختلف زهکش و کنترل آب
• طراحی گزینه برتر زهکشی از خارج ساختمان
• پیشنهاد کلیات تمهیدات مورد نیاز در داخل ساختمان
• نظارت عالیه بر اجرای طرح با بازدیدهای ادواری و شرکت در جلسات

کارفرما و زمان انجام کار:

کارفرمای شخص حقیقی / 1393