بررسی کفایت فوندانسیون برج مسکونی 29 طبقه واقع در بابلسر


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1393 -- شرکت ماشین‌سازی اراک مهندسی زیر ساخت ها 1128

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

برج مسکونی 29 طبقه در ساحل بابلسر طراحی شده و پی آن اجرا شده بود. این پی شامل شمع های بتنی درجا بود. مشکلات شمع های اجرا شده براساس نتایج آزمایش های PIT و باربری آنها براساس آزمایش PDA بررسی گردید. ضمنا ابهاماتی در خصوص روانگرایی زمین پروژه وجود داشت. بررسی کفایت فونداسیون پروژه به هندسه پارس واگذار گردید.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1. بررسی مدارک پروژه و آزمایش‌های انجام شده و اظهارنظر در مورد کفایت پی گسترده و شمع‌های اجرا شده شامل:
  - بررسی زمین‌شناسی ساختگاه پروژه
  - بررسی شرایط ژئوتکنیکی پروژه براساس مطالعات انجام شده
  - انتخاب پارامترهای مهندسی با توجه به داده‌های موجود
  - بررسی روانگرایی
  - محاسبه ظرفیت باربری پی‌های سطحی و عمیق
  - بررسی نتایج آزمایشات بارگذاری استاتیکی شمع‌ها
  - بررسی نتایج آزمایش PIT شمع‌ها
  - بررسی باربری شمع‌های دارای نقص سازه‌ای
  - نشست مجاز در این پروژه
  - محاسبه نشست مجموعه پی گسترده و شمع
  - بررسی شمع‌های موجود به عنوان کنترل‌کننده نشست
  - کنترل سازه‌ای شمع‌های موجود

ویژگی مهم این پروژه :

ترکیبی از گزارش ها و آزمایش های متناقض توسط گروههای مختلف قبل از حضور هندسه پارس در پروژه موجب اختلاف نظرات در خصوص جنبه های مختلف ژئوتکنیکی در پروژه شده بود.

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت ماشین‌سازی اراک ، 3 ماه ، سال 1393