تهیه طرح توجیهی احداث پایانه شرکت صندوق توسعه فرآورده‌های نفتی ایران در بندر شهید رجایی


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
1/5 ماه 1393 بندر شهید رجایی شرکت صندوق توسعه فرآورده‌های نفتی ایران - 1119

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شرکت صندوق توسعهً فرآورده های نفتی ایران برای احداث پایانه کانتینری در اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی (قطعات B1 تا B4 ) را داشت. برای این کار نیاز طرح توجیه فنی اقتصادی بود که این کار به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار گردید.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

  1. بازدید تیم کارشناسی پروژه و برگزاری جلسه با کارفرما جهت تبیین چارچوب مطالعات و اخذ اطلاعات
  2. جمع‌آوری اطلاعات «بازاریابی و اهداف پروژه» در قالب طرح توجیهی فنی ـ اقتصادی اولیه از سرمایه‌گذار
  3. انجام مطالعات «بازار، فنی، اقتصادی و مالی پروژه» در قالب طرح توجیهی فنی ـ اقتصادی
  4. پیشنهاد طرح گزینه برتر و جانمایی آن در اراضی مورد نظر
  5. مدلسازی مالی با نرم‌افزار مناسب و ارائه پارامترهای مالی وتحلیل حساسیت شاخص های اقتصادی طرح
  6. پیگیری روند بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و شرکت در جلسه دفاع جهت اخذ تأیید طرح

ویژگی های مهم:

هندسه پارس سالها است که حضور قوی و موثر در بندر شهید رجایی دارد و با انواع پروژه های سرمایه گذاری در این بندر آشنایی دارد. ویژگی این نوع مطالعات این است که باید نیاز ها را به شرایط واقعی پیوند داد.


کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت صندوق توسعه فرآورده‌های نفتی ایران
1/5 ماه ، 1393