بررسی و ارزیابی مخاطرات 28 گودبرداری‌های بزرگ واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

بررسی و ارزیابی مخاطرات 28 گودبرداری‌های بزرگ واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1393 تهران شهرداری منطقه 2 - 1108

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

پیرو مخاطرات ایجاد شده در برخی گوبرداری‏های بزرگ شهر تهران، بررسی و ارزیابی مخاطرات 28 گودبرداری بزرگ و عمیق واقع در منطقه 2 شهرداری تهران از طرف شهرداری منطقه 2 به این شرکت واگذار گردید.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

  1. بازدید میدانی اولیه و بررسی ظاهری گودها
  2. شناسایی سازمان اجرایی پروژه‏ها
  3. جمع آوری مدارک و سوابق
  4. ارزیابی خطر گودها طبق مبحث 7 مقررات ملی ساختمان
  5. بررسی كفایت مطالعات انجام شده برای گودها و شناسایی نقص‌‌ها
  6. آسیب‌شناسی سازمان اجرایی و مشاوره در هر پروژه و ارایه پیشنهادات اصلاحی
  7. بررسی کفایت فنی طرح پایدارسازی گود، کنترل تغییرشکل‌ها، نحوه زهکشی و تخلیه آب، نحوه پایش و مانیتورینگ، مشخصات فنی مصالح و روش اجرا
  8. بررسی گودهای بحرانی (گودهایی که آثار ورود به آستانه گسیختگی دارند) و ارائه طرح به همراه ارائه راهکارهای مهندسی برای جلوگیری از گسیختگی و ریزش گود
  9. انجام بازدیدهای دوره‌ای از گودها، تا پایان گودبرداری و رسیدن سازه ساختمان به ارتفاع مناسب به همراه ارائه گزارش‌های مربوطه

ویژگی های مهم:

- بررسی پروژه‌‌های متنوع و روش‌‌های اجرایی مختلف در سطح منطقه 2 تهران
- برخورد با شرایط ژئوتکنیکی و سیستم‌‌های پایدارسازی بسیار متفاوت
- برخورد به گودهای بحرانی و ارائه فوری راهکارهای مهندسی جهت رفع بحران

کارفرما و زمان انجام کار:

مدت قرارداد: 6 ماه
شهرداری منطقه 2