خدمات مهندسی طرح احداث پایانه ذخیره و صادرات فرآورده‌های نفتی مجتمع بندری امام خمینی

خدمات مهندسی طرح احداث پایانه ذخیره و صادرات فرآورده‌های نفتی مجتمع بندری امام خمینی
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
- 93/02/01 بندر امام خمینی شرکت جهاد دریا نفت و گاز 1106

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

احداث تأسیسات به منظور ذخیره فرآورده‌های نفتی سبک و سنگین به ظرفیت 30هزار مترمکعب

ویژگی مهم این پروژه:

• این پروژه در منطقه زمین‌های استحصالی و سست بندر امام انجام می‌شود

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• بازنگری طراحی پایه و انجام طراحی تفصیلی تأسیسات نفتی