بررسی مدارک فنی فاز اول آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
2 ماه 1392 بندر عباس شرکت مهندسین مشاور پتروفرآیند کارمانیا - 1101

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

بررسی و اعلام‌نظر در خصوص برخی مدارک فنی ژئوتکنیکی در فاز اول آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر در نزدیکی بندر عباس مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار شد که در دو بخش زیر انجام گردید :
بخش اول: بررسی و اعلام‌نظر در خصوص مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی حوضچه آبگیر
بخش دوم: بررسی و اعلام‌نظر در خصوص مطالعات و طراحی بهسازی زمین در محدوده آب‌شیرین‌کن

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

بخش اول: در این بخش مدارک مربوط به شناسایی‌ها و طراحی ژئوتکنیکی حوضچه آبگیر مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفت.


No. Document Title
1 SAKO-Land Report, Rev 0
2 Geotechnical Design Parameters
3 Note of Calculations for Basin Structure

بخش دوم: در این بخش مدارک مربوط طراحی بهسازی زمین سایت فاز اول آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفت. این مدارک عبارتند از:


No. Document Title
1 Soil Improvement Procedure
2 Specification for Earth work

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت مهندسین مشاور پتروفرآیند کارمانیا / 1392 به مدت 2 ماه