خدمات نظارت بر ساخت و اجرای احداث پايانه نفتي بندر امام خميني

خدمات نظارت بر ساخت و اجرای احداث پايانه نفتي  بندر امام خميني
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
18 ماه 91/11/08 بندر امام شرکت توسعه خدمات بندری سینا
پیمانکار : شرکت های پتروهگزان، ویامتر، سامان ساحل پارس
نفت و گاز 1089

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

پایانۀ نفتی در بندر امام خمینی شامل سایت مخازن (قطعۀ 57)، دو پست اسکلۀ نفتی 42هزارتن و خطوط لولۀ انتقال مشترک و تأسیسات مربوطه

ویژگی مهم این پروژه:

• احداث خط انتقال مشترک فرآورده و احداث 2 پست اسکله دلفینی برای انتقال فرآورده کلیه سرمایه‌گذاران در محدوده مورد نظر با مدیریت شرکت سینا

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

● نظارت عالیه و کارگاهی و بازرسی فنی