ارزيابي كفايت اطلاعات ژئوتكنيكي موجود در خصوص سكوهاي نفتي خليج فارس و پيشنهاد شناسايي‌هاي ژئوتكنيكي در صورت لزوم

ژئوتکنیک سکوهای دریایی
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
1 ماه 1392/11/12 خلیج فارس TWI مهندسی زیرساخت ها 1080

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شرکت نفت فلات قاره (IOOC) کارفرمای اصلی پروژه سکوهای نفتی خلیج فارس، بازبینی طراحی سکوهای نفتی برای طرح توسعه را به شرکت TWI PERSIA واگذار کرده است.

شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس طی این قرارداد و بر اساس شرح خدمات مندرج در پیوست 2، بخش هایی از خدمات مشاوره برای "ارزیابی کفایت اطلاعات ژئوتکنیکی موجود در خصوص حداکثر 20 سکوی نفتی در خلیج‌فارس و پیشنهاد شناسایی‌های ژئوتکنیکی در صورت لزوم" را برای شرکت TWI PERSIA انجام می دهد.

ویژگی مهم این پروژه:

• توسعه سکوی R4 که در سال 1348 احداث شده در دستور کار قرار گرفته است.

• از آنجا که اطلاعات ژئوتکنیکی در محل این سکو هم اکنون در دسترس نیست، در این پروژه امکان استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی سکوهای مجاور (P4 وW4) مورد بررسی قرار می گیرد.

• ارزیابی نتایج ژئوتکنیک موجود نشان می دهد که توالی لایه های خاک در محل پروژه یکنواخت بوده و می توان از اطلاعات ژئوتکنیکی موجود برای توسعه سکوی R4 استفاده نمود.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• دریافت و بررسی اطلاعات عمومی سکوی موردنظر

• دریافت و بررسی اطلاعات ژئوتکنیکی سکوی موردنظر یا سکوی مجاور

• دریافت اهداف و مشخصات بهره برداری آتی

• اظهارنظر در مورد کفایت اطلاعات ژئوتکنیکی موجود

• اظهارنظر در مورد امکان استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی سکوهای مجاور

• پیشنهاد کلیات شناسایی های آتی مورد نیاز

• پیشنهاد شرح خدمات و مشخصات فنی شناسایی ها (دفترچه کامل)

• جمع‌بندی ژئوتکنیکی

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ژئوتکنیک- سیویل و سازه- بنادر و سازه های دریایی- پیمان و رسیدگی - ایمنی و کنترل پروژه

میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

گروه مدیریت مهندسی گروه مهندسی زیرساخت ها گروه نفت و گاز گروه بندرسازی و سازه­های دریایی
20% 70% - 10% درصد مشارکت