خدمات مشاوره طراحی خطوط لوله دریایی برداشت آب و تخلیه پساب آبگیر فاز 19 عسلویه

خدمات مشاوره طراحی خطوط لوله دریایی برداشت آب و تخلیه پساب آبگیر فاز 19 عسلویه

مدلسازی محدوده پروژه در نرم افزارMIKE جهت تحلیل هیدرودینامیک و پخش حرارت

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1390/05/12 عسلویه اصلی : شرکت نفت و گاز پارس
پیمانکار : شرکت فن آوری فراساحلی دلتا
مهندسی زیرساخت ها 1075

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شرکت POGC کارفرمای اصلی پروژه فاز 19 عسلویه، احداث آبگیر این فاز را به ظرفیت 20 هزار متر مکعب بر ساعت به صورت طرح و ساخت به شرکت پتروپارس واگذار کرده و این شرکت نیز، طراحی و اجرای خطوط لوله دریایی برداشت آب و تخلیه پساب آبگیر را به شرکت فن‌آوری فرا‌ساحلی دلتا واگذار نموده است. شرکت هندسه پارس بخش هایی از مطالعات مرحله اول، دوم و طراحی روش نصب خطوط لوله دریایی برداشت آب و تخلیه پساب آبگیر فاز 19 را برای شرکت فن آوری فراساحلی دلتا انجام داده است.

ویژگی مهم این پروژه:

در این پروژه با بررسی شرایط دریا بهترین نقطه برای آبگیری مشخص شد سپس با تحلیل پخش حرارت و بررسی اثرات زیست محیطی آن، بهترین نقطه برای تخلیه آب گرم برگشتی نیز مشخص شد و با تحلیل هیدرولیکی بهترین مسیر خط لوله و قطر بهینه لوله ها تعیین گردید. در این پروژه نیز مانند پروژه خط لوله آبگیر فاز 12 عسلویه از لوله های پلی اتیلن استفاده شده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• تعیین معيارها و مباني طراحي

• ارائه تحلیل هیدرودینامیک و پخش حرارت

• انتخاب مسیر خط لوله دریایی

• طراحی پایه و تفصیلی خط لوله

• طراحی پایه و تفصیلی محفظه مکش

• طراحی ترانشه بستر دریا

• برآورد احجام عملیات اجرایی ساخت و نصب خطوط لوله دریایی

• ارائه روش ساخت و اجراي خطوط لوله دريايي

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ژئوتکنیک- سیویل و سازه- بنادر و سازه های دریایی- پیمان و رسیدگی - ایمنی و کنترل پروژه

میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

گروه مدیریت مهندسی گروه مهندسی زیرساخت ها گروه نفت و گاز گروه بندرسازی و سازه­های دریایی
10% 60% - 30% درصد مشارکت