انجام خدمات مهندسی طراحی مرحله اول و دوم موج شکن‌های بنادر چند منظوره محدوده جاسک تا گواتر
(جد، رودیک،کیش، سورگلم، گوردیم، و گواتر) و مدیریت و نظارت بر عملیات هیدروگرافی و ژئوتکنیک

انجام خدمات مهندسی طراحی مرحله اول و دوم موج شکن‌های بنادر چند منظوره محدوده جاسک تا گواتر
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1389/12/08 بنادرحاشیه دریای عمان اصلی : سازمان بنادر و دریانوردی
پیمانکار : شرکت راهسازی و عمران ایران
بندرسازی و سازه‌های دریایی 1057

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

سازمان بنادر و دريانوردي در نظر دارد 300 بندر چندمنظوره كوچك را در سواحل جنوبي ايران احداث نمايد. اين بنادر با كاربري‌هاي صيادي و مسافري نقشه بسزايي را در رونق اقتصادي منطقه و افزايش اشتغال‌ در مناطق ساحلي جنوب كشور ايفا خواهند نمود. از اين ميان چند بندر در سواحل جنوب شرقي ايران، حدفاصل بندر جاسك و خليج گواتر در نظر گرفته شده است. اجراي موجشكن‌هاي اين بنادر برعهده شركت راهسازي و عمران ايران به عنوان پيمانكار EPC خواهد بود. مهندسين مشاور هندسه پارس به عنوان همكار پيمانكار، عهده‌دار طراحي موجشكن‌هاي 5 بندر در محدوده ذكر شده است.

ویژگی مهم این پروژه:

• ويژگي مهم اين پروژه در دور افتاده بودن محل پروژه و مشكلات جمع‌آوري اطلاعات محلي است. در ضمن بودجه در نظر گرفته شده براي پروژه موجب مي‌شود كه محدوديت‌هاي زيادي بر آن اعمال گردد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

مطالعات پايه

     • نهايي‌سازي محل احداث موج‌شكن

      • بررسي معادن و منابع قرضه

      • مطالعات هيدروديناميك

      • مطالعات مورفولوژي و رسوب

     • مطالعات ژئوتكنيك

طراحي مرحله اول موجشكن

     • مطالعات طرح بندر

     • طراحي پايه موجشكن

     • طراحي مرحله دوم موجشكن

مديريت و نظارت بر انجام عمليات هيدروگرافي و ژئوتكنيك

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

هیدرودینامیک و رسوب - برنامه ریزی و جانمایی بندر - سازه‌های دریایی - ژئوتکنیک - تونل

میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

گروه مدیریت مهندسی گروه مهندسی زیرساخت ها گروه نفت و گاز گروه بندرسازی و سازه­های دریایی
- 15% - 85% درصد مشارکت