طراحی فندرهای اسکله های بندر خلیج فارس و تهیه طرح پایه و تفصیلی ایمن سازی و استاندارد سازی اسکله دلفین

 طراحی فندرهای اسکله های بندر خلیج فارس و تهیه طرح پایه و تفصیلی ایمن سازی و استاندارد سازی اسکله دلفین طراحی فندرهای اسکله های بندر خلیج فارس و تهیه طرح پایه و تفصیلی ایمن سازی و استاندارد سازی اسکله دلفین
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1389/10/13 بندرعباس اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندرسازی و سازه‌های دریایی 1055

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

در حال حاضر بندر خليج‌فارس داراي 9 پست اسكله با آبخور mCD 7/6- مي‌باشد كه به كاربري‌هاي مختلفي اختصاص دارند. فندرهاي اسكله‌ها وضعيت مناسبي نداشته و اغلب آنها دچار گسيختگي شده‌اند. در اين پروژه پس از طراحي فندرهاي هر اسكله‌، تهيه اسناد مناقصه ساخت، خريد و نصب فندرها در دستور كار قرار داشته است. بر اساس مطالعات طرح جامع بندر خليج‌فارس (كه طي سال‌هاي 1385 و 1386 توسط اين مهندسين مشاور انجام پذيرفته است) يكي از اسكله‌هايي كه به منظور خدمات به ترمينال نفتي در نظر گرفته شده است، اسكله شماره يك (اسكله دلفين) مي‌باشد. با توجه به عملكرد نفتي بندر، اين اسكله هم اكنون از وضعيت مساعدي از نظر عملياتي و ايمني برخوردار نمي‌باشد. در اين پروژه ضمن مشخص نمودن نواقص اسكله دلفين در بخش در بخش‌هاي مختلف عملياتي، تجهيزات پهلوگيري و مهاربندي و ايمني، طراحي پايه و تفصيلي و ارايه نقشه‌هاي كامل اجرا و با جزئيات به منظور رسيدن به ظرفيت اسمي و بهره‌برداري سهل و ايمن از آن، ارايه گرديد و به منظور انتخاب پيمانكار، اسناد مناقصه تهيه شد.

ویژگی مهم این پروژه:

به طور کلی طراحی پروژه‌های ارتقاء سازه‌های دریایی مشکل‌تر از طراحی پروژه‌های جدید است. انطباق طرح مناسب و استانداردهای جدید به وضعیت موجود از ویژگی‌های این پروژه است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

طراحی فندرهای اسکله‌های بندر خلیج‌فارس

     ● بررسی و تعیین رقوم جزر و مدی

     ● تعیین بزرگترین و کوچکترین شناور برای هر اسکله

     ● طراحی (نوع، اندازه‌، منحنی عملکرد، پوشش حفاظتی) فندرهای اسکله‌ها (پست 2 تا 9)

     ● ارایه نقشه چیدمان فندرها در هر اسکله

     ● تهیه و ارایه مشخصات فنی فندرها و دستورالعمل نصب

طراحی پایه و تفصیلی ایمن‌سازی و استانداردسازی اسکله دلفین (پست شماره 1 بندر خلیج‌فارس)

     ● طراحی اسکله از لحاظ ابعاد، رقوم و مساحت مورد نیاز جهت استقرار تجهیزات تخلیه و بارگیری نفتی

     ● طراحی دولفین‌ها و فندرهای سیستم پهلوگیری و مهاربندی

     ● طراحی پل دسترسی و پل عبور لوله‌ها

     ● طراحی سازه‌‌ای اسکله و اراده نقشه‌های اجرایی

     ● طراحی سیستم مهاربندی هوشمند شناور (Quick Release Mooring Hooks)

     ● طراحی پایه سیستم حفاظت کاتدیک و پوشش‌های حفاظتی اسکله

متره و برآورد و تهیه اسناد مناقصه

نظارت بر اجرای عملیات