ارائه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت عالیه جهت اجرای گودبرداری حوضچه خشک مجتمع دریای خزر در نکا

ارائه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت عالیه جهت اجرای گودبرداری حوضچه خشک مجتمع دریای خزر در نکا
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
18 ماه 1388/06/15 شرق نیروگاه نكا --- مهندسی زیرساخت ها 1043

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) به منظور ساخت و تعمير شناورهاي مختلف در مجتمع دريايي خزر واقع در بندر نكا، در نظر دارد يك حوضچه خشك به طول 250 متر، عرض 40 متر و عمق 6/10 متر را احداث کند. به منظور پايدارسازي ديواره شيت پايلي حوض خشكي در حين گودبرداري و حين عمليات ساخت پروژه و همچنين پايداري ديواره در دوره بهره‌برداري 50 ساله آن، طراحي مفهومي و طراحي جزئيات ژئوتكنيكي و سازه‌اي و ارائه مدارك و نقشه‌هاي مرتبط به شركت مهندسین مشاور هندسه‌پارس واگذار گرديد.

ویژگی مهم این پروژه:

• مشكلات اجرايي ايجاد شده و تلاش در جهت حل آنها را مي‌توان از ويژگي‌هاي مهم پروژه برشمرد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• بررسي شناسايي‌هاي ژئوتكنيكي و ساير اطلاعات محيطي مورد نياز در محدوده طرح

• بررسي مدارك قبلی مرتبط با طراحي سازه سپر و گودبرداري

• مدلسازي روش منتخب پایدارسازی در مراحل اجراي خاكبرداري

• تهيه نقشه‌هاي اجرايي

• تهيه دستورالعمل رفتارسنجي و اندازه‌گيري‌هاي محلي از گود و سازه نگهبان در زمان اجرا

• بررسي و پردازش داده‌هاي دريافتي از ابزارهاي رفتار نگار و ارائه گزارش‌هاي ادواري

• تحليل پايداري گود و سازه‌ نگهبان در مراحل اجرا

• بررسي نياز به آزمايش انكرها و ارايه دستورالعمل آزمايش

• نظارت بر اجراي صحيح مراحل خاكبرداري و پايدارسازي در حين اجراي خاكبرداري

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ژئوتکنیک- سیویل و سازه- بنادر و سازه های دریایی- اقتصاد- ایمنی و کنترل پروژه

میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

گروه مدیریت مهندسی گروه مهندسی زیرساخت ها گروه نفت و گاز گروه بندرسازی و سازه­های دریایی
15% 70% - 15% درصد مشارکت