مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی حد فاصل میدان سپاه تا تقاطع شوش- فدائیان اسلام (میدان شوش)

مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی حد فاصل میدان سپاه تا تقاطع شوش- فدائیان اسلام (میدان شوش)

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
5 ماه 1387/02 تهران سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران-شهرداری تهران مهندسی زیرساخت ها 1023

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

بزرگراه شهید صیاد شیرازی یکی از محورهای اصلی شمالی - جنوبی در شبکه بزرگراهی شهر تهران می باشدکه از محل تقاطع بزرگراه های امام علی (ع) و لشگرک شروع و به میدان سپاه ختم می گردد. باتوجه به اهمیت و نقش ترافیکی این مسیر که در میدان سپاه خاتمه می یابد مقرر گردیده مطالعات امکان سنجی ادامه آن به طول حدود 5/5 کیلومتر از محدوده میدان سپاه تا محدوده میدان شوش به صورت تونل در دستور کار قرار گیرد.

خصوصیات طرح و نتایج پروژه:

● طرح توسعه مسیرهای دسترسی در کلان شهر تهران

● طول تونل حدود 5.5 کیلومتر

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

● جمع آوری و بررسی مدارک و اطلاعات پایه نقشه برداری، ژئوتکنیک، آبهای زیرزمینی و میزان ترافیک

● بررسی شرایط محلی و محدودیتهای اجرایی و تاثیر آنها در انتخاب گزینه ها

● پیشنهاد و طراحی مفهومی گزینه مناسب

● پیشنهاد اجرایی و روش انجام پروژه

● توجیهات فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پروژه

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ژئوتکنیک، سازه، زمین شناسی، حمل و نقل، مصالح، محیط زیست

دریافت بروشور