مهندسین مشاور هندسه پارس

 

 

ارائه خدمات مشاوره در مرحله مذاکره با مشاور طرح و کارفرما در مناقصه بندر شهید بهشتی چابهار

 

کد: 1003

کارفرما:

---

محل اجرای طرح: تهران

تاریخ ابلاغ: 24/3/1385

مدت انجام: 60 روز

شرح پروژه: این پروژه کوتاه شامل ارائه مشاورۀ تخصصی و مدیریتی به کارفرما بود و عمدۀ آن توسط یکی از مدیران ارشد هندسه پارس انجام گردید. زمینه های مشاوره شامل نهایی کردن شرح خدمات مهندسی، انتخاب گزینۀ برتر نوع اسکله و فرآیند شناسایی های میدانی بود.